Дисциплинарно-наказващ орган ще подпомага дейността на НБЛ


Дисциплинарно-наказващ орган ще подпомага дейността на НБЛ
27-09-2023 15:03 | BGbasket.com

Дейността на НБЛ във връзка с налагане на административни и дисциплинарни мерки и санкции ще се подпомага от Дисциплинарно-нанаказващ орган към НБЛ (ДНО). Това стана ясно след заседание на Управителния съвет на Българската федерация по баскетбол, на което бяха приети промени в ДАП на НБЛ.

 

Промените са, както следва:

 

Глава ВТОРА

ДИСЦИПЛИНАРНО-НАКАЗВАЩ ОРГАН КЪМ НБЛ

 

Чл. 5. Дейността на НБЛ във връзка с налагане на административни и дисциплинарни мерки и санкции се подпомага от дисциплинарно- нанаказващ орган към НБЛ (ДНО).

 

Чл. 6. ДНО разглежда всички случаи, свързани с: нарушения на правилата, нормативните документи на БФБ или общоприетите норми на поведение; неизпълнението на предвидени в нормативни документи на БФБ задължения, при или по повод участие в Националната баскетболна лига (НБЛ) или провеждане на баскетболни срещи от  НБЛ, с изключение на случаите по чл. 11, ал. 12.

 

Чл. 7. ДНО се избира от общото събрание на НБЛ по предложение на Мениджъра на НБЛ и по реда на Устройствения правилник на НБЛ и се утвърждава от Управителния съвет на Българската федерация по баскетбол (УС на  БФБ).

 

Чл.8.  ДНО се избира с мандат до една година, но така, че да съвпада със спортно-състезателния сезон.

 

Чл. 9. (1)  ДНО се състои от едноличен орган, който се избира от общото събрание на НБЛ и по предложение на Мениджъра на НБЛ.

(2) ДНО не може да бъде член на УС на БФБ, както и на управителен  или контролен орган на БК от НБЛ или да бъде свързан по друг начин с БК от НБЛ.

(3) ДНО трябва да бъде с високи морални  качества.

(4) ДНО може да бъде преизбиран за неограничен брой мандати.

 

Чл. 10. Отношенията между ДНО и НБЛ/БФБ се уреждат с  договор.

 

Чл. 11.(1) ДНО осъществява дейността си по реда на настоящия  ДАП.

(2) ДНО е постоянно действащ орган. При изтичане на мандата  ДНО продължава дейността си до избирането на друг  състав.

(3) Когато има необходимост,  ДНО заседава в офиса на НБЛ или (по изключение) на друго определено от ДНО или Мениджъра на НБЛ място.

(4) отм.

(5) отм.

(6) За заседанията на  ДНО се води протокол, който се подписва от ДНО и от водещия протокола, ако е различен от ДНО.

(7) Решенията на  ДНО се оформят в писмен вид и трябва да са мотивирани.

(8) Решенията се подписват от ДНО.

(9) ДНО няма право да коментира постановените решения

(10) отм.

(11) отм.

(12) Глоби и имуществени санкции с фиксиран размер за нарушения, описани в доклада на дежурния представител, се налагат по административен ред чрез издаване на фактура от Мениджъра на НБЛ. При постъпили писмени възражения по реда на чл. 18 ДНО се произнася по общия ред.

 

Раздел ІІІ

ПРОЦЕДУРА ПО НАЛАГАНЕ НА МЕРКИ И САНКЦИИ

 

Чл. 19.  (1)  ДНО разглежда установеното нарушение/неизпълнение не по-късно от 7 дни след установяване на нарушението/неизпълнението. В етап „плей-оф“ на Държавното първенство (ДП) ДНО разглежда установеното нарушение/неизпълнение в срок от 24 часа от установяването.

(2)       отм.

(3)       Не може да бъдат налагани мерки и санкции,  ако са изминали повече  от

30 дни от  установяване на  нарушение/неизпълнение.

 

Чл. 20. (1) ДНО може да покани и изслуша заинтересованите лица, които са подали възражения по установеното  нарушение/неизпълнение.

(2) По своя преценка ДНО може да покани и изслуша в заседанието и други лица.

 

Чл. 21. (1) При изясняване на обстоятелствата и фактите, от значение за разглеждания случай, ДНО се позовава на доказателства, представени с доклада на  дежурния представител.

(2)  ДНО обсъжда подадените възражения.

(3) ДНО по своя преценка може да поиска, разгледа и обсъди и допълнителни  доказателства.

 

Чл. 22.  (1) При установяване на нанесени щети на спортно съоръжение или друго имущество от лица по чл. 2, ал. 1, ДНО определя сумата за репариране на щетата от БК, която се изплаща от наложената санкция по т. 5 от таблица 3 към чл. 37. Евентуалните щети надхвърлящи размера, определен от  ДНО, могат да се претендират по съдебен  ред.

(2)       Редът и начинът за събиране на доказателства по настоящата глава се прилагат и по отношение нанесените щети. В случай на претенция за щети на стойност над 1000 лв. по покана на претендиращия БК между страните се съставя съвместен протокол за вида и размера на щетите, като за целта може да се вземе становище на независим експерт. При неявяване или отказ да се състави и подпише съвместен протокол той се замества от едностранно съставен от претендиращия БК опис на вида и размера на   щетите.

(3)       Изпълнение на решение за обезщетение става по реда на раздел ІV. Решение за обезщетение в размер над 5000 лв. се изпълнява в 14-дневен срок от постановяването  му.

 

Чл. 23.  ДНО разглежда случая в едно заседание. При случай с особена сложност или при необходимост от събиране на допълнителни доказателства, разглеждането може да продължи най-много в още едно   заседание.

 

Чл. 24. След като приеме, че случаят е изяснен, ДНО на закрито заседание, пристъпва към неговото  решаване.

 

Чл. 25. (1) За всеки разглеждан случай  ДНО постановява   решение.

(2  )отм.

(3) Страните се уведомяват за постановеното решение в деня на постановяването  на решението.

(4) Протоколът от съответното заседание се изготвя в деня на заседанието.

(5) Мотивите към всяко решение се изготвят най-късно в тридневен срок от постановяване на решението и се изпращат в посочения срок до заинтересованите  лица.

(6)  При наложени  административни и дисциплинарни мерки и санкции на наказаното лице се възлагат и направените от НБЛ разходи за производството, които възлизат на 150 лв.

 

УС прие и промени в Правила за провеждане на Държавно първенство – мъже НБЛ, чл. 64, т.2: Допълнителни вноски за „чужденци“ (под термина „чужденец“ навсякъде в Правилата на НБЛ да се разбира: лице, което няма българско гражданство).

Всички вноски за картотекиране на до 3-ма чужденци (включително и при замяната на чужденци през сезона, без това да се отразява на общия брой едновременно картотекирани чужденци) са включени в „Такса участие“ (20 000 лв за всеки отбор).

 


 

 Харесайте BGbasket.com във Facebook

 

 Следвайте BGbasket.com в Instagram

Абонирате за канала ни в 


Тагове: НБЛ - мъже
Коментари
winbet
Други новини
Номер 1 за българския баскетбол
Откажи